Descripció general

El generador fotovoltaic s’ha disposat sobre la coberta de la casa, utilitzant 10m2, el que suposa un 6,73% de la superfície total de les seves cobertes. El generador fotovoltaic està configurat amb 6 panells fotovoltaics de 455Wp de potència unitària, que es connecten a un total de 1 inversor monofàsic de 2kWn de potència nominal.

Els mòduls s’han instal·lat mitjançant un sistema coplanar, són estructures més estètiques que s’integren molt millor amb l’arquitectura de l’immoble, la disposició dels panells és molt més regular, faciliten el muntatge i disminueixen l’impacte visual. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

Sistema de monitorització i equips de mesura

S’ha instal·lat un sistema de monitorització específic pel control i supervisió de les plantes fotovoltaiques on es visualitzaran les dades en temps real sobre l’estat de la planta, monitorització de la comunicació amb el portal i del rendiment de l’inversor, també ens informara de la situació meteorològica del lloc. En intervals periòdics el client rep automàticament informació sobre els beneficis i el rendiment de la planta.

En quant als equips de mesura, al tractar-se d’una instal·lació d’autoconsum amb venta d’excedents connectada a xarxa interior s’ha contemplat la instal·lació d’un equip de mesura que registra tota la energia generada per la planta fotovoltaica, aquest equip bidireccional ja és existent. 

Moltes gràcies per confiar en nosaltres!!