Dades sistema

La nova generació d’electricitat dedicada a la instal·lació solar fotovoltaica és cada vegada més competitiva, degut principalment a l’augment de l’eficiència dels seus propis components que permeten generar més energia, i a la baixada dels costos de producció. 

El projecte que hem realitzat es tracta d’una instal·lació fotovoltàica aïllada de 69,6 kWp i 48 kWn de potència nominal. En total hi ha un nombre de 153 panells i 8 inversors, d’aquests 8, 2 són de xarxa contínua i els 6 restants s’encarreguen de gestionar la càrrega de les bateries, que disposem de 6 bateries de 15kWh i 90 kWh d’emmagatzematge. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

 

Bateries i sistema aïllat

El sistema de bateries interconnexió amb el sistema fotovoltaic, consta de 6 bateries. Aquestes s’encarreguen d’acumular l’energia elèctrica generada pel sistema de panells fotovoltaics per poder disposar d’ella en les hores del dia que no llueixi el sol, generalment a la nit, és a dir la funció de les bateries és guardar energia. 

Tot això en base a que es un sistema aïllat, és a dir, sense connexió a la xarxa elèctrica, per tant tota l’energia que generen els panells solars és emmagatzemada directament i per aquest motiu són necessàries les bateries esmentades anteriorment. 

 

 

 

Ubicació panells

En aquesta secció de ramaderia ens trobem davant d’una granja porcina amb una instal·lació solar fotovoltaica aïllada situada a la coberta de l’edifici.

Es tracta d’una estructura coplanar, és a dir, que els panells es superposen a la coberta adqurint la seva orientació  Est-Oest, amb una inclinació de 12º. En quant a la orientació normalment es fa servir aquest tipus quan la teulada no permet l’enfocament al sud.

A més, posant les plaques col·locades d’aquesta manera impideix que es fassin ombra unes amb les altres i per tant agafar la màxima energia possible juntament amb la ja mencionada estructura coplanar que faciliten el seu montatge i disminueixen l’impacte visual.