Energia i mediambient

Cal esmentar la importància que té el rendiment energètic i els beneficis ambientals que suposa instal·lar panells solars als nostres habitatges. En aquest cas tractan-se d’una instal·lació d’autoconsum pròxima a través de xarxa, s’ha d’instal·lar un equip de mesura que registra l’energia generada per la planta fotovoltaica, aquest equip bidireccional ja és existent. 

En quant a les dades recollides, aquest precís projecte ha estalviat aproximadament 233,95kg de carboni, ha evitat 583,13kg de CO2 i equival a com si hagués plantat 32 arbres. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

Instal·lació i estructura

En quant a l’estructura de suport, els mòduls s’han instal·lat mitjançant un sistema coplanar, on els panells es superposen a la coberta adquirint l’orientació i la inclinació de la mateixa.   

El sistema de posada a terra consisteix en una unió metàl·lica directa entre tots els elements de la instal·lació, amb aquesta connexió aconseguim que no existeixin diferències de potencial perilloses en tot el sistema. 

Dades tècniques del projecte

Aquest nou projecte d’autoconsum residencial amb compensació d’excedents i connectat a través de xarxa interior que hem realitzat l’equip d’Escala Solar, està format per 6 panells fotovoltaics de 455kWp de potència unitària que es connecten a 1 inversor monofàsic de 2kWn.

L’inversor és una part fonamental de la instal·lació perquè permet la conversió de l’energia en corrent continua generada pels panells en corrent alterna. Els inversors treballen de forma que agafen la màxima potència possible dels panells solars i de manera automàtica. 

Agraïm a tot l’equip d’Escala Solar, per l’esforç que dediquem a tots els nostres projectes, i als clients per confiar en nosaltres.