Orientació i situació

Els panells estan col·locats mitjançant una estructura coplanar, adaptant-se al pendent  i orientació de la coberta.

Les instal·lacions amb orientació est/oest reben més radiació solar durant les hores pic de demanda elèctrica, que són a la tarda.

 

La instal·lació i el manteniment

Els panells han estat col·locats a la coberta de l’habitatge, justament tapant una claraboia. Tot i que no és habitual trobar instal·lacions fotovoltaiques obstruint entrades de llum, en aquest cas el client va demanar explícitament que es fes d’aquesta manera perquè durant l’estiu li entrava massa calor.

El manteniment és una part molt important que també forma part del bon funcionament de la instal·lació. 

Cal realitzar tasques de neteja periòdiques perquè la producció sigui la màxima i el sistema pugui treballar de manera òptima.