Projects

Compensació d’excedents

L’autoconsum  permet als usuaris fer ús de l’energia que generen els seus panells. Si en un moment determinat es genera més energia de la que es consumeix, la comercialitzadora contractada els compensarà econòmicament pels kilowatts hora abocats a la xarxa al final de cada facturació.

Inversor fotovoltaic

Tota instal·lació requereix un inversor, que és l’encarregat de convertir l’electricitat generada pels planells en forma de corrent continu en corrent altern, per tal de poder ser utilitzada a les nostres llars.

Sistema de monitorització

El control i la supervisió de la generació solar és possible gràcies als sistemes de monitorització, que permeten conèixer l’estat de la instal·lació, el rendiment i altres paràmetres que ajuden a prevenir i trobar la solució a possibles anomalies.