La unió entre l’agricultura i la fotovoltaica és un concepte molt innovador que permet obtenir un màxim rendiment en l’explotació dels terrenys mitjançant la combinació de les dues pràctiques simultàniament.

A Escala Solar hem tingut l’oportunitat de crear el projecte d’un parc agrovoltaic que és pioner a Catalunya i se situarà entre les comarques de l’Urgell i la Segarra.

Donat que la localització del parc es troba en un terreny actualment dedicat a la producció agrícola, l’objectiu del projecte es basarà en mantenir part d’aquesta producció i la implantació de panells solars fotovoltaics per la generació d’energia elèctrica neta. A més, també s’implantaran altres mesures que ajudaran a  millorar l’ecosistema a través de la pol·linització.

Com bé és sabut, una de les principals problemàtiques globals que ens envolten és el canvi climàtic, que provoca la pèrdua i deteriorament dels hàbitats i de moltes espècies que viuen en ells, com són les abelles. Aquests insectes, que part d’ells es troba en perill d’extinció, són els responsables del procés de pol·linització, que és el que ens permet consumir prop d’un 75% dels aliments que consumim.

La nostra proposta per tal de mantenir la producció agrícola, generar electricitat neta i mitigar l’impacte de la manca de pol·linització consisteix a fer una distribució del terreny combinant, simultàniament,  un reng dedicat al cultiu de cereal (d’una amplada que permeti el pas de vehicles agrícoles) i un reng de panells solars fotovoltaics sota els quals es trobarà una plantació de plantes mel·líferes per incentivar el procés de pol·linització.

El resultat d’aquesta sinergia permet una gestió sostenible del sòl mitjançant la integració de la producció d’energia solar amb les activitats agrícoles i zootècniques, que ajuden a recuperar el funcionament de l’ecosistema.