Replantejament de la generació d’electricitat

En aquest habitatge es feia ús d’un grup electrogen per a la producció d’electricitat i van plantejar fer un canvi més sostenible i que millorés l’eficiència energètica. Així doncs, es va plantejar i executar una instal·lació fotovoltaica aïllada.

La instal·lació compta amb 18 panells col·locats de manera coplanar a les vessants de la coberta, orientada en els punts EST/OEST.

Instal·lacions aïllades

Són sistemes solars fotovoltaics sense connexió a la xarxa elèctrica. La seva principal característica és que l’excedent de producció pot emmagatzemar-se i utilitzar-se en altres moments quan la producció sigui nul·la, com per exemple a les nits.

 

Funcionament

Les instal·lacions aïllades incorporen bateries per emmagatzemar l’electricitat no utilitzada i poder-ne fer ús quan sigu convenient.

En aquest cas, s’utilitza un inversor de xarxa, bateries de liti, inversor carregador, regulador de bateries i un control.