El Reial Decret 244/2019, 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, estableix en la seva disposició addicional primera que la CNMC establirà els formats i protocols de comunicació entre les empreses distribuïdores i comercialitzadores per adaptar les seves comunicacions al que estableix la nova regulació de l’autoconsum, que dóna llum verda, entre altres coses a la compensació d’excedents (l’electricitat que generin les instal·lacions solars d’autoconsum que no sigui autoconsumida pot ser abocada a la xarxa i el sistema ha de compensar aquesta electricitat). 

Atenent a la nova regulació de l’autoconsum, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat un nou format de tramesa d’informació estandarditzada mitjançant el qual les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de remetre la informació de les altes, baixes o modificacions dels autoconsums perquè el distribuïdor pugui modificar d’ofici els contractes d’accés dels consumidors i simplificar així el tràmit a consumidor. Aquest nou format s’aplicarà als autoconsums connectats a baixa tensió, en els quals la instal·lació de generadora sigui de baixa tensió i la potència instal·lada de generació sigui menor de cent quilowatts (100 kW)..

Enllaç decret https://www.cnmc.es/expedientes/infde09219