En molts edificis antics hi manquen certes instal·lacions que en dificulten la seva habitabilitat, sobretot en algunes èpoques de l’any en que el clima és extremadament fred o càlid.

El projecte que ens ocupa pertany a un edifici antic actualment en fase de remodelació, que destina els seus espais a diversos serveis: sala polivalent, sala de teatre i banys i vestuaris. Inicialment, l’únic espai que disposava de calefacció era el teatre, que funcionava amb dipòsit de gasoil.

D’altra banda, l’únic espai amb ventilació eren els banys i vestuaris. Així doncs, a tots els espais els mancava climatització, ventilació o les dues, com era el cas de la sala polivalent.

 

Ens trobem doncs, davant un projecte de remodelació integral de les instal·lacions per dotar tots els habitacles amb tots i cadascun dels serveis per fer-los còmodes i habitables durant tot l’any. La nostra proposta de projecte de remodelació basada en un principi d’eficiència energètica  i autoconsum va ser la següent:

  • Implementació d’una instal·lació d’ACS que cobreix els banys i vestuaris. Aquest sistema és fototèrmic, per tant, el seu funcionament és possible gràcies a l’electricitat, obtinguda mitjançant la combinació de connexió a la xarxa elèctrica i d’uns panells destinats exclusivament a aquesta fi.
  • Implementació d’una instal·lació de climatització i ventilació amb aerotèrmia, que cobrirà el teatre i la sala polivalent i es combinarà amb la instal·lació de radiadors elèctrics als banys i vestuaris.
  • Implementació d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sense excedents de 45,40kWp dimensionada d’acord a les necessitats de consum que es presenten en el nou sistema de climatització i ACS.

Dotant l’edifici d’aquest conjunt d’instal·lacions tots els habitacles queden coberts dels serveis necessaris cenyint-se als principis de sostenibilitat i eficiència energètica; gran part de la demanda energètica que requereixen les instal·lacions d’ACS i aerotèrmica és coberta per la producció dels panells solars.

D’aquesta manera aconseguim un sistema integral alimentat de manera renovable i autònoma  que permet gaudir d’una independència de la xarxa elèctrica que es tradueix en estalvi econòmic.