Autoconsum residencial

Actualment l’autoconsum residencial està més present en les nostres vides, i es que, instal·lar panells fotovoltaics en els nostres habitatges ens proporciona avantatges i no només per la nostra economia sinó també per la nostra societat i medi ambient. A Escala Solar li donem la importànca corresponent a aquest àmbit no tant tècnic de les instal·lacions per a que els nostres clients sempre estiguin informats i al corrent de l’estalvi de cadascuna de les seves plantes d’autoconsum.

En aquesta en concret, s’han estalviat 90,91kg de carboni, s’han evitat 226,59kg de Co2 i equival a 13 arbres plantats. 

Seguidament, us deixem les nostres xarxes per si voleu saber més sobre els nostres projectes: 

https://www.instagram.com/escala_solar/

https://twitter.com/escala_solar

Instal·lació 

Es tracta d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum residencial sobre coberta amb compensació d’excedents, amb una potència nominal, és a dir de l’inversor, de 3,68kWn i una potència pic, és a dir del panell, de 2,73kWp. El generador fotovoltaic s’ha disposat sobre la coberta de la casa utilitzant així 13,5m2 el que suposa un 16% de la superfície total. 

El generador està configurat amb 5 panells fotovoltaics de 455wp de potència unitària que es connecten a 1 inversor monofàsic. 

El sistema projectat es un sistema coplanar on els panells es superposen a la coberta adquirint l’orientació i la inclinació de la mateixa. 

Els inversors

L’inversor és una part fonamental de la instal·lació ja que permet la conversió de la energia generada pels panells de corrent continua en corrent alterna. El funcionament dels inversors es totalment automàtic, a partir de que els mòduls generen potència suficient, l’electrònica de potència supervisa la tensió i la producció d’energia.

Els inversors treballen de forma que agafen la màxima potència possible dels panells solars, per tant l’inversor deixa de funcionar quan la radiació solar que incideix sobre els panells no es suficient per a subministrar corrent a la xarxa. 

Agraïm a tot l’equip d’Escala Solar, per l’esforç que dediquem a tots els nostres projectes, i als clients per confiar en nosaltres.